Algemene Voorwaarden van promotiebureau Flyers Verspreiden


Artikel 1. Algemeen

1.1 Flyers verspreiden

In deze algemene voorwaarden wordt met FV bedoeld; promotiebureau flyersverspreiden, onderdeel van Spam Promotions te Leeuwarden, handelend onder Kamer van Koophandel nummer 01109575 en vestigingsnummer 000013058819.


1.2 Toepassing algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen FV en opdrachtgever gesloten overeenkomst en de door FV verstrekte offertes. Deze voorwaarden gelden altijd behalve wanneer FV en de opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.3 Wijzigen en aanvullen
FV behoudt ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Na een overeenkomst tussen FV en opdrachtgever zullen de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de uitvoering van de dienstverlening.
 

 

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte
De door FV verstrekte offertes zijn altijd vrijblijvend. Na aanvaarding van de offerte behoudt FV het recht om deze binnen vijf werkdagen eenzijdig te annuleren.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Voor de diensten van FV zal de opdrachtgever volgens de overeenkomst worden gefactureerd. Indien FV op verzoek van opdrachtgever buiten de overeenkomst bijkomende werkzaamheden moet verrichten worden deze werkzaamheden middels uurloon gefactureerd. FV is slechts tot uitvoering van deze werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

2.3 Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.
 

Artikel 3. Uitvoering en materialen


3.1 Uitvoeren Overeenkomst
Voor zover noodzakelijk zal FV de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.


3.2 Verstrekken van materiaal
De opdrachtgever draagt de zorg dat alle (promotie)materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen niet tijdig aan FV zijn verstrekt, behoudt FV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


3.3 Termijn van levering
Een door FV met opdrachtgever in de overeenkomst vastgestelde termijn is van indicatieve aard. FV behoudt het recht deze termijn met twee werkdagen te overschrijden.


Artikel 4. Honorarium en betaling

4.1 Honorarium

Het honorarium omvat de kosten voor de volgens overeenkomst geleverde diensten van FV aan de opdrachtgever.

Deze kosten zijn exclusief het eventuele promotiemateriaal . De kosten en levering van promotiemateriaal zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

 

4.2 overige kosten
Naast het overeengekomen factuurbedrag komen ook de kosten, die FV ter uitvoering van de overeenkomst maakt, indien schriftelijk vastgesteld voor vergoeding in aanmerking.Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan tien procent van het oorspronkelijke factuurbedrag.

4.3 Vooruitbetaling
De opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag indien schriftelijk overeengekomen (deels) van te voren te betalen.

FV behoeft in dat geval niet eerder te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan deze betalingsplicht is voldaan.

 

4.4 korting en/of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan FV verschuldigde betalingen zonder aanspraak te maken op enige vorm van korting of compensatie. Indien schriftelijk overeengekomen kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 5. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

5.1 Opzegging Overeenkomst door de opdrachtgever

Het opzeggen van de overkomst door opdrachtgever dient aangetekend post te geschieden. Tevens is de opdrachtgever het factuurbedrag voor de binnen overeenkomst verleende diensten verschuldigd. FV behoudt het recht eventuele schade als gevolg van opzegging op de opdrachtgever te verhalen.


5.2 Ontbinding Overeenkomst door FV
Indien de overeenkomst door FV wordt ontbonden wegens tekortkoming van de opdrachtgever, is deze de kosten voor de binnen overeenkomst verleende werkzaamheden verschuldigd. Als tekortkoming gelden alle gedragingen door de opdrachtgever die uitvoering van de overeenkomst belemmeren en/of onmogelijk maken.


5.3 Faillissement
Zowel FV als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer er sprake is van een faillissement.


Artikel 6. Garanties

6.1 garanties

FV biedt de opdrachtgever garanties op uitvoering van de in de overeenkomst middels een controlesysteem.

De opdrachtgever ontvangt foto’s van alle door FV geleverde diensten. Deze foto’s worden uiterlijk 5 werkdagen na het verlopen van de overeenkomst verstrekt.

 

6.2 meldplicht tekortkomingen
FV geeft naast de in artikel 6.1 vermelde,geen garantie met betrekking tot de dienstverlening. Indien er sprake is van enige tekortkoming dient FV daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever dient een tekortkoming in de overeenkomst te onderbouwen met informatie en/of bewijslast.


6.3behandeling tekortkomingen
De in artikel 6.2 genoemde tekortkomingen worden niet in behandeling genomen indien deze niet direct het gevolg zijn van een gebrek in de dienstverlening van FV.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
 

7.1 Aansprakelijkheid
FV is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld;
b. tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien deze direct of indirect het gevolg zijn van gedragingen van de opdrachtgever;
c. fouten of problemen die ontstaan zijn na uitvoering van de overeenkomst door gedrag en/of gebruik van derden;


7.2 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht.
        

Artikel 8. Bewaarplicht en vertrouwelijkheid

 

8.1 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben zowel FV als opdrachtgever geen bewaarplicht met betrekking tot de verstrekte materialen en gegevens.
 

8.2Vertrouwelijkheid
Zowel FV als opdrachtgever dienen alle uit de overeenkomst voortkomende feiten en omstandigheden vertrouwelijk te behandelen.
 

 

Artikel 9. Onverbindendheid

 

9.1 Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Adres


Emmastate
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Contact


Tel: 0643088371
Email: info@spampromotions.nl

TELEFOONNUMMER:
0643088371

Direct aan de slag

Vraag brochure aan!

  © 2016 TriplePro Online Marketing - Flyers Verspreiden Algemene Voorwaarden Disclaimer  
Flyer verspreidenFlyer verspreiden
Telefoonnummer Flyer verspreiden
Facebook Flyer verspreiden
Facebook Flyer verspreiden
flyers verspreiden home
Promotiepartner Leeuwaren Culturele hoofstad 2018